Công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 trong ngày đầu tiên trở lại trường của các e học sinh