Chuyển đổi số trong giáo dục để phát triển xã hội số.

Bản tin chuyển đổi số tháng 9