Các thí sinh lưu ý thực hiện đúng các quy định sau:

****************Chúc em thi tốt **********************