Thực hiện công văn số 287/SGDDT- CTTT của Sở GD & ĐT Thái Nguyên . Trung tâm thông báo học sinh Trung tâm đi học trở lại từ ngày 1/3/2021.

Đề nghị các đ/c cán bộ, giáo viên, học sinh nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng dịch trước khi đến trường . Nội dung chi tiết trong công văn .