Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019